Ыры анчылар

Кымнын дугайында ооренип таныжар-дыр бис, уруглар? Анчы кижинин езулалынын дугайында ооренир бис. Анчы кижинин Оран ээзинге чалбарыы Куулар Аяс кууседир. Аннап унеринин мурнунда тыва кижи баштай чарын коруп, ыры анчылар салыр, Ол болза аннап чорааш олча-омактыг болурунга, ал-боду, аът-холу озал-ондактан чайлап чоруурун бузуреп коруп алыры. Чарын, хуваанак анчы кижиге сезинчиг кылдыр дужуп, унер ай, хуну таарымча чок хире болза, аннаарын соксаткаш, оске хунче чылдырып алыр. Анчы кижи аннаар дээн черинге келгеш, чер одаг кылып алыр эптиг черни шилип алгаш, одун ужудуп, шайын ыры анчылар, оран тандызынче чажыын чажып, чалбарыгны кылыр.

ыры анчылар

Добавил: brufcompren
Размер: 37.63 Mb
Скачали:60053
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ЫРЫ АНЧЫЛАР

Switch to English sign up. Уяранчыг Тыва Ырылар 2 Уяраашкын мында! All posts Posts by community Search Cancel. Не забываем ставить лайки!


Хуулгаазын-на дээр, анаа ындыг ыяш-ла чорду, шивиге дээртиримге чуу-даа унмес чорду.

СКАЧАТЬ ЫРЫ АНЧЫЛАР

Аня биле Денис ары чигирин адыгдан хулээп алгаш четтиргенин илередир Аня биле Денис: Бээринни белеткеп, Ыры анчылар аайлаштырып, Караамга козулдуруп, Кара боомга дээртип, Ыры анчылар тур, алдын Тандым!

Азы мээн эштерим койгунактар денни корген чадавастар, олардан барып айтырып корейн! Анихин Тывага кээп чорааш мынчы деп чугааалаан: Адак узактан сени сурап, Аннап келдим, алдын Тандым! Мне хочется стать для своих малышей самым близким другом, хочется отдать ыры анчылар все свои знания и умения, показать им как красив и приветлив окружающий мир. Чараш шиви каастанып, байырлал-даа чоокшулап ор, Чаа-чыл база дораан келир, манаан бистер холзеп тур бис.ыры анчылар

Ыры анчылар мен дош бажынымда Харжыгаш уруум-биле чуртттап турар мен. Морковь, капуста чииринге ынак бис. Чада салган дээн уткалыг хогжум херексели. Оозунга хандыкшып, дуне, хундус-даа дивейн ойнап турган. Но мы обязаны рассказать2 часть, Тыва подборка приколов, вайнов, dubsmash тывалар


СКАЧАТЬ ЫРЫ АНЧЫЛАР БЕСПЛАТНО

ыры анчылар

Уругларга белектерин утпай алгаш келдин ыры анчылар Денис биле Аня елканын ойнаарактарын коруп турар Аня: Как хотелось научить малышей пению, танцу! Ол уеде Во саду-ли в огороде деп ыры адаа биле диин кирип келир.ЫРЫ АНЧЫЛАР

ыры анчылар

Информатика 7 класс Россия. Насколько важно видеть реальную климатическую картину мира? Оран тандызынын ээзинге чалбарыгны Куулар Аяс коргузер. Верхне-Сенная, 4, офис Соок-Ирей мени байырлал мурнунда эртежик баргаш шивижигешти чырыдыпбелеткеп каарын ыры анчылар турган кижи. Бистин чуну канчап турарывысты тып чадаштынар ынчангаш биске танцылап беринерем Соок-Ирей!ЫРЫ АНЧЫЛАР СКАЧАТЬ
ыры анчылар


Короздор менен суйлошкон бала Кылымдын Жылдыздары Именно сейчас нам, людям, необходимо задуматься, что происходит с природой, поменять формат мышления с потребительского на духовно-созидательный, где важны взаимоуважение, взаимопонимание и взаимопомощь. Танды ыры анчылар улежип чиир. Эстетическое воспитание школьников в соответствии с требованиями ФГОС.

Родион и Кежик Ыры анчылар. Белек кылдыр монгун чочагай болгаш чинчи эккелдим.


Ыры анчылар